Tema SVETOVI

Cilj: Dijaki timsko sodelujejo, razvijajo mišljenje, ustvarjalnost, povezujejo različna področja izobraževanja.

Navodilo:

I. del: Dijaki se razdelijo v skupine, vsaka skupina izbere svojo aktivnost. Ko je zaključena, jo predstavijo ostalim v razredu.

ODMOR

II. del: Dijaki izberejo drugo aktivnost in jo na koncu spet predstavijo sošolcem.

Čas trajanja: 8.40 – 11.50 (odmor določi učitelj oz. po smiselnem zaključku I. dela)